06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦

امروز

معرفی گروه

گروه فیزیک

گروه فیزیک دانشگاه لرستان فعالیت خود را ابتدا به صورت شاخه ای از دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1356 آغاز و پس از جذب دانشجو در چهار دوره متوالی, متوقف و  سپس فعالیت مجدد خود را از مهر ماه 1372 آغاز نمود و در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های نانو فیزیک, فیزیک حالت جامد, فیزیک اتمی و مولکولی، فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته ای و فیزیک نجوم و کیهان شناسی و در مقطع دکتری در سه گرایش فیزیک حالت جامد, فیزیک اتمی و مولکولی و فیزیک ذرات بنیادی دانشجو می پذیرد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات