06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧

امروز

رشته های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

1-کارشناسی ارشد  فیزیک ماده چگال

2- کارشناسی ارشد فیزیک اپتیک و لیزر

3- کارشناسی ارشد نانو فیزیک

4- کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدانها

5-کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای

6- کارشناسی ارشد فیزیک نجومی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات