06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

اعضاء هیئت علمی

نادر اسدیان فیلی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار استادیار صفحه خانگی
محمدحسین پورسعید دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات