06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨

امروز

اعضاء هیئت علمی

علی بارانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
رضا بیرانوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
علی ثامری پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
اصغر خسروی نجف آبادی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی مربی صفحه خانگی
ابراهیم سوری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
محمود شکوری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی مربی صفحه خانگی
ناصر عباسی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
بهمن غضنفری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
امير قاسم غضنفري مطلق دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
مجتبي قاسمي كمالوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
سید مرتضی میر افضل دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
علیرضا نظری مهرورانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
مجید یاراحمدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات