06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦

امروز

اعضاء هیئت علمی

علی ثامری پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
بهمن غضنفری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
امیر قاسم غضنفری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
ناصر عباسی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
علی بارانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
مجتبی قاسمی کمالوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
رضا بیرانوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
سید مرتضی میرافضل دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
محمود شکوری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی مربی صفحه خانگی
اصغر خسروی نجف آبادی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی مربی صفحه خانگی
علیرضا نظری مهرورانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
مجید یاراحمدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
ابراهیم سوری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات