06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه هفتگی اساتید

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر اصغر خسروی نیمسال دوم 95-94

10-8

12-10

          15-13

17-15

19-17

 

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

مبانی ترکیبات

 ک 213

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

مبانی ترکیبات

ک 213

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات