06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

امروز

افتخارات

 شهدای دانشجوی گروه ریاضی دانشگاه لر ستان 

1-دانشجوی شهید دانیالی

2-دانشجوی شهید سید سعید  میر لهرسبی

3-دانشجوی شهید امامعلی رشوند

4-  دانشجوی شهید عبدالرسول شکوهی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات