06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

امروز

اعضاء هیئت علمی

حسن زمانیان دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی دانشیار صفحه خانگی
ایرج مغفوری مقدم دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی دانشیار صفحه خانگی
رضا زارعی سهامیه دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی دانشیار صفحه خانگی
احمد احمدی خلجی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
بیژن یوسفی یگانه دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
محمد مهدی فرهپور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
رامین ساریخانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
آرتمیس قاسمی دهنوی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
سید محمدرضا امامی میبدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
زهرا طهماسبی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
یاسین عبدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
امین جمشیدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات