06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

امروز

برنامه هفتگی اساتید

 

   دانلود : دکتر_قمرناز_دارابی.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود : دکتر_سکینه_عارفی_فرد.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : دکتر_سمیه_دریکوند.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود : دکتر_علیرضا_الماسی.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود : دکتر_امین_جمشیدی.pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : دکتر_یاسین_عبدی.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : دکتر_آرتیمس_قاسمی_دهنوی.pdf           حجم فایل 64 KB
   دانلود : دکتر_سید_محمدرضا_امامی_میبدی.pdf           حجم فایل 61 KB
   دانلود : دکتر_زهرا_طهماسبی.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : دکتر_محمد_مهدی_فرهپور.pdf           حجم فایل 64 KB
   دانلود : دکتر_رامین_ساریخانی.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : دکتر_بیژن_یوسفی_یگانه.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : دکتر_ایرج_مغفوری_مقدم.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : دکتر_رضا_زارعی_سهامیه.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : دکتر_حسن_زمانیان.pdf           حجم فایل 64 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات