06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

امروز

آزمایشگاهها

1- آزمایشگاه تحقیقاتی نانو فیزیک

2- آزمایشگاه اپتیک مدرن

3- آزمایشگاه فیزیک جدید( آزمایشگاه فیزیک 4)

4- آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

5- آزمایشگاه فیزیک هسته ای

6- آزمایشگاه فیزیک پایه 1

7-آزمایشگاه فیزیک پایه 2

8-آزمایشگاه فیزیک پایه 3


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات