06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

امروز

اعضاء هیئت علمی

حمزه امیری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی دانشیار صفحه خانگی
فریده آذربانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
حامد خدایاری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
مریم مددکار حق جو دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
سید حسام الدین حجازی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
مریم نصر اصفهانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
عبدالناصر محمدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
فرانک هادی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
علی غلامی فرد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
سیف اله بهرامی کیا دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات