06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

امروز

چارت درسی رشته ها

دروس مقاطع مختلف دکتری-کارشناسی ارشد وکارشناسی گروه زیست شناسی

   دانلود : دروس_کارشناسی_علوم_گیاهی.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود : دروس_کارشناسی__علوم_جانوری.pdf           حجم فایل 143 KB
   دانلود : دروس_کارشناسی_ارشدفیزیولوژی_گیاهی.pdf           حجم فایل 280 KB
   دانلود : دروس_کارشناسی_ارشد_بیوسیستماتیک_جانوری.pdf           حجم فایل 262 KB
   دانلود : دروس_کارشناسی_ارشدسیستماتیک_گیاهی.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : دروس_دکتری_فیزیولوژی_گیاهی.pdf           حجم فایل 257 KB
   دانلود : دروس_دکتری_سیستماتیک_گیاهی.pdf           حجم فایل 319 KB
   دانلود : 1بیوشیمی_ارشد.pdf           حجم فایل 269 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات