06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦

امروز

رشته های مقطع ارشد

1- کارشناسی ارشد شیمی آلی

2- کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

3- کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

4- کارشناسی ارشد شیمی معدنی

5- کارشناسی ارشد نانو شیمی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات