06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

سرفصل دروس کارشناسی

جهت دانلود سرفصل دروس کارشناسی شیمی کلیک نمائید:

عنوان لینک
سرفصل دروس کارشناسی شیمی لینک دانلود
برنامه آموزشی کارشناسی شیمی در سه گرایش دبیری،کاربردی،محض لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات