06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

امروز

کاربرگ ها

فرمهای مورد نیاز

   دانلود : پیشنهاد_نامه_ی_برگزاری_جلسه_ی_دفاع_2003.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود : معرفی_به_استاد.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود : فرم_انصرافی.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : حذف_پزشکی1.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : ثبت_مازاد.pdf           حجم فایل 169 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات