06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧

امروز

معرفی کارکنان

 

فریدون فلاح نژاد : مسئول آموزش دانشکده علوم پایه


                                                                           مهدی قوامی : کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات