06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

دروس امتحانی آزمون جامع

گرایش شیمی آلی : دروس به انتخاب استاد راهنما و تایید شورای گروه

گرایش شیمی تجزیه:1- تحلیل آماری نتایج، 2- روشهای نوین در آنالیز دستگاهی، 3- الکتروشیمی تجزیه ای در حلال های ناآبی

گرایش شیمی فیزیک:1- شیمی فیزیک پیشرفته، 2- ترمودینامیک آماری،3-شیمی کوانتوم

گرایش شیمی معدنی:1- بیوشیمی معدنی و طیف سنجی  در شیمی معدنی، 2- ساختارو پیوند، سنتیک و مکانیسم واکنشهای معدنی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات