06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

امروز

دروس امتحانی آزمون جامع

نام رشته مواد آزمون
1-گرایش شیمی آلی دروس به انتخاب استاد راهنما و تایید شورای گروه
2-گرایش شیمی تجزیه 1- تحلیل آماری نتایج 2- روشهای نوین در آنالیز دستگاهی 3- الکتروشیمی تجزیه ای در حلال های ناآبی
3- گرایش شیمی فیزیک 1- شیمی فیزیک پیشرفته 2- ترمودینامیک آماری3-شیمی کوانتوم
4-گرایش شیمی معدنی 1- بیوشیمی معدنی و طیف سنجی در شیمی معدنی 2- ساختارو پیوند، سنتیک و مکانیسم واکنشهای معدنی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات