06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧

امروز

فرم انتقال موقت موقت (مهمان)در دوره کارشناسی ارشد

برای دریافت فرم درخواست انتقال موقت(مهمان) دوره های  کارشناسی ارشد به فایل زیر مراجعه نمایید 

   دانلود : 1فرم_مهمانی_تکمیلی.pdf           حجم فایل 297 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات