06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧

امروز

افق ده ساله پیشنهادی گروه ریاضی

افق ده ساله پیشنهادی گروه ریاضی در شورای آموزشی گروه مورخ 13/11/93 مطرح و پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه گردید.

 

         در صورت ایجاد فضای آموزشی و امکانات استاندارد برای تشکیل دانشکده علوم ریاضی که شامل رشته های ( ریاضی ، آمار ، علوم کامپیوتر ، ریاضیات مالی و ریاضیات صنعتی)می باشد.پیشنهاد زیر که به زمان و کارشناسی بیشتر نیاز داردارائه می گردد.

مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

مشغول به تحصیل تا سال 94

160

104

44

پیشنهادیه سال 94

35

20

0

تعداد دانشجویان ورودی در سال 1404-95

105

36

24

 

پیش بینی تعداد اساتید

استادیار

10نفر

دانشیار

8 نفر

استاد

6 نفر

 

مقطع

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری ph.D

رشته ها ی موجود تا سال 93

ریاضی محض

ریاضی کاربردی

ریاضیات و کاربردها

ریاضی محض( گرایش آنالیز)

ریاضی محض ( گرایش جبر)

ریاضی کاربردی

ریاضی محض آنالیز

ریاضی محض جبر

ریاضی کاربردی

 

 

پیش بینی رشته های جدید

 1404-1394

 

 

 

ریاضیات مالی

ریاضیات صنعتی

ریاضی محض ( گرایش هندسه)

ریاضیات مالی

ریاضیات صنعتی

ریاضی محض ( جبر خطی)

ریاضی محض ( معادلات دیفرانسیل)

ریاضی محض ( آنالیز تابعی)

ریاضی محض ( جبر گرایش حلقه  و مدول)

ریاضی محض ( جبر گرایش جبر جابجایی و همولوژی)

ریاضی محض ( جبر گراف ترکیبات و گروه)

ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی)

ریاضی کاربردی ( تحقیق در عملیات)

ریاضی کاربردی ( کنترل بهین)

ریاضی کاربردی (جبر خطی)

ریاضی محض ( گرایش هندسه)

ریاضیات مالی

ریاضیات صنعتی

ریاضی محض ( جبر خطی)

ریاضی محض ( معادلات دیفرانسیل)

ریاضی محض( آنالیز تابعی کاربردی)

ریاضی جبر گرایش حلقه و مدول

ریاضی جبر گرتایش جبر جابجایی وهمولوژی

ریاضی محض ( جبر گراف ترکیبات و گروه)

ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی)

ریاضی کاربردی ( تحقیق در عملیات)

ریاضی کاربردی ( کنترل بهین)

ریاضی کاربردی (جبر خطی)

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیأت علمی موجود در گرایش های مختلف

 

گرایش آنالیز

گرایش جبر

ریاضی کاربردی

دکتر علی ثامری پور

دکتر رضا بیرانوند

دکتر بهمن غضنفری

دکتر امیرقاسم غضنفری

دکتر نظری مهرورانی

دکتر یاراحمدی

دکتر ناصر عباسی

دکتر میر افضل

دکتر مجتبی قاسمی کمالوند

دکتر علی بارانی

دکتر مجتبی قاسمی کمالوند

دکتر جوکار

دکتر ابراهیم سوری

-

دکتر ناصر عباسی

دکتر محمود شکوری

-

دکتر چایچی تهرانی

دکتر چایچی تهرانی

-

-

در جدول فوق اساتید محترم گروه آمار و علوم کامپیوتر نیامده است.

ایجاد مجلات تخصصی ریاضی محض ، ریاضی کاربردی و آمار ریاضی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات