06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧

امروز

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در گروه ریاضی

جهت فارغ التحصیلی رعایت مراحل ذیل مطابق صورتجلسه شماره 180/93 مورخ 27/11/1393 شورای آموزشی گروه لازم و ضروری می باشد.

الف) شرایط برای پذیرش دانشجوی ارشد توسط اساتید گروه

 

1-       دوسال فعالیت در دوره کارشناسی

2-       داشتن ظرفیت پذیرش دانشجو

 

ب ) شرایط دانشجویان ارشد

 

1-       دروس پیش نیاز: حداکثر 12 واحد به تخشیص شورای گروه برای رشته های غیر متجانس

2-       درس سمینار با هماهنگی و نظارت گروه ارائه گردد.و در قالب سمینار هفتگی گروه ارائه شوند و نمره آن براساس جدول (چ) محاسبه گردد.

پ ) شرایط دانش آموخته شدن

 

1-       نمره پایان نامه براساس جداول (چ) و (ح) پیوست

2-       پیشنهاد جلسه دفاع

و حداقل ده روز قبل 4 نسخه از پایان نامه به گروه تحویل داد شود.

ت ) شرایط استاد برای راهنمایی دانشجوی دکتری

 

1-       فارغ التحصیل کردن حداقل دو دانشجوی ارشد

2-       داشتن حداقل 7 امتیاز مقاله بعد از درجه استاد یاری

 

ث ) شرایط برای دانشجویان دکتری

 

1-       دروس پیش نیازحداکثر تا 6 واحد درس به عنوان جبرانی به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه

2-       جلسه دفاع از پروپوزال با حضور دو داور داخلی گروه

3-       برگزاری امتحان جامع و نمرات میانگین

( نمرات:  استاد راهنما- داور  اول ، داور دوم و داور سوم) بر اساس جدول (چ) پیوست  

 

 

ج ) شرایط دانش آموخته شدن دانشجویان دکتری

 

1-       داشتن حداقل یک مقاله ISI

در ژورنال تخصصی با IF غیر صفرو

2-       داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی و

3-       تأیید استاد راهنما

جلسه دفاع با حضور یک داور خارجی  و دو داور داخلی و نمره دفاعیه بر اساس جداول (چ) و (د) پیوست

 

 

چ ) نمرات : استاد راهنما- استاد مشاور- داور اول- داور دوم بصورت جدول زیر محاسبه می گردد.( نمرات اساتید بطور مستقل محاسبه می گردد)

موارد

نمره

کیفیت پایان نامه

نگارش

نحوه ارائه

تسلط علمی پاسخگوی

جمع

امتیاز کسب شده

 

 

 

 

 

حداکثر امتیاز

1

1

1

1

4

 

ح ) ارزیابی مقاله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ( میانگین نمرات اساتید منظور شود)

 

موارد

نمره

سمینار - کنفرانس

علمی پژوهشیISI و ISC یا 0= IF

نمایه شده ISI

یا 0< IF

جمع

امتیاز کسب شده

 

 

 

 

حداکثر امتیاز

25/0 ( حداکثر 5/0)

5/0( حداکثر 1 )

1

1

 

لازم بذکر است دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از جداول چ و ح حداکثر 17 نمره کسب می نمایند و 3 نمره باقیمانده در اختیار استاد راهنما می باشد.

 

خ ) محاسبه نحوه اعلام ظرفیت سالانه اعضاء هیأت علمی گروه بصورت مدل زیر می باشد. 

1-       به تعداد روزهای حضور اساتید در هفته ( 40 ساعت حضور مفید و موثر) 4 نفر پذیرش گردد.

2-بخاطر همکاری با دوره کارشناسی جهت تدریس دروس نظری یک نفر پذیرش گردد.

3-       پست اجرایی یکی از پذیرشهای بند 1و2 را حذف خواهد نمود.

4-       حداکثر ظرفیت دکتری 3 نفر بوده در صورت فارغ التحصیل نمودن در هر مقطع یک ظرفیت اساتید آزاد می گردد.

5-       در صورت رضایت و تأیید شورای آموزشی گروه یک نفر به ظرفیت اساتید اضافه می گردد.

 

د ) ارزیابی مقاله دانشجویان دوره دکتری ( میانگین نمرات اساتید منظور شود)

 

موارد

نمره

سمینار کنفرانس

هر کنفرانس یا سمینار 5/0

علمی پژوهشی و

 0= IF یا ISI و ISC

نمایه شده ISI با

 IF #.

جمع

امتیاز کسب شده

 

 

 

 

حداکثر امتیاز

1

1

2

4

 

 

ذ-  لازم بذکر است در جلسه مورخ 18/12/93 به شماره 193/93 شورای آموزشی گروه ریاضی موضوع نحوه و شرایط پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلی آنها و همچنین ظرفیت اساتید گروه مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه  مقرر گردید مقالات مورد نظر در بند (1-ج) و (2-ج) صورتجلسه شماره 180/93 مورخ 27/11/1393 مقالات مستقل مورد نظر می باشد و منظور از مستقل یعنی مقاله ای که نویسندگان آن اساتید راهنما و مشاور دانشجویان تحت راهنمایشان می باشد و تخصیص امتیاز به مقالات مشترک که دانشجویان بیش از یک نفر باشند به نسبت مساوی بین آنها تقسیم می شود.

 

ر- در جلسه مورخ 31/1/1394 به شماره 14/94 شورای آموزشی گروه ریاضی در خصوص برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال قسمت (ث) بند 2 صورتجلسه مورخ 27/11/1393 به شماره 180/93 مقرر گردید.

برای تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری لازم است مراحل  زیر طی گردد.

- تصویب پروپوزال بعد از امتحان جامع و با داشتن نمره زبان امکان پذیر است.

- پروپوزال بایستی بصورت کامل بیان شده و جزئیات کار پژوهشی مشخص شود .

- پروپوزال در 4 نسخه تهیه حداقل یک هفته قبل از دفاع از آن به گروه تحویل داده شود.

- شورای آموزشی گروه داوران پروپوزال را تعیین می نماید.

- حضور درجلسه دفاع از پروپزال برای داوران و استادان راهنما و مشاور الزامی است.

- کلیه پژوهشهای دانشجو که برای دفاع از رساله و فارغ التحصیلی منظور می شوند بایستی در راستای پروپوزال باشد. و تاریخ ارسال آنها بایستی بعد از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه باشد.

 

ز- در جلسه مورخ 23/6/1394 به شماره 56/94 شورای آموزشی گروه ریاضی در خصوص تکمیل شرایط آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورخ 27/11/1393 به شماره 180/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

1-ز - درس پروژه انفرادی دوره کارشناسی برای همکارانی در نظر گرفته شود که در ارائه دروس دوره کارشناسی با گروه همکاری می نمایند.

2-ز - دانشجویانی که درس سمینار دوره کارشناسی ارشد را اختیار می کنند بایستی مطابق با جدول تنظیم شده توسط گروه نسبت به ارائه سمینار خود اقدام نمایند در غیر اینصورت نمی توانند جلسه دفاع از پایان نامه را تشکیل دهند.

3-ز- دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبل از جلسه دفاع خود، می بایست در 3 جلسه دفاع یا سمینار تحصیلات تکمیلی شرکت نمایند و فرم شرکت در جلسه دفاع را به امضاء استاد راهنمای مربوطه برساند.

4-ز- دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای برگزاری جلسه دفاعیه می بایست پایان نامه و نسخه های مقاله اصلی و پروپوزال خود را به گروه تحویل داده تا داوران تعیین شده و فرم ارزیابی و نتیجه داوری توسط داور تکمیل گردد و پس از تــأیید داوران و استاد راهنمـــا نسبت به بــــرگزاری جلسه دفــاعیه اقدام می گردد.

5-ز- مدیر گروه با توجه به تخصص همکاران درس معرفی به استاد را به اساتیدی که دردرس مربرطه تخصص دارند معرفی نماید.

6-ز- دانشجویان دوره دکتری که رساله (1) را انتخاب می نمایند مطابق آیین نامه دوره دکتری تا پایان همان ترم می بایست پروپوزال خود را تصویب نهایی نمایند.

 

ژ- مطابق صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 5/7/94 به شماره 452/ت- ک مقرر گردید.

1-ژ- در خصوص ماده 8 آئین نامه دکتری سال1389که کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان  در شیوه آموزشی-پژوهشی است) مقرر گردید، مقالاتی که در آن وابستگی استاد و دانشجو، دانشگاه لرستان قید شده باشد، برای ماده فوق الذکر قابل قبول است.

2-ژ-شورای تحصیلات تکمیلی موافقت خود را با دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت 6 ماهه داخل با داشتن شرایط و مقررات آموزشی مربوطه را اعلام می دارد. ومسئولیت بررسی پرونده این دسته از دانشجویان با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.

 

پایان

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات