06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦

امروز

زمان مراجعه دانشجویان جهت تسویه حساب

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع فیزیک:

لطفا جهت  انجام مراحل فارغ التحصیلی فقط روزهای یکشنبه و سه شنبه به گروه فیزیک مراجعه نمایید.به جز روزهای ذکر شده روند تسویه حساب انجام نخواهد شد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات