06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧

امروز

زمان مراجعه دانشجویان جهت تسویه حساب

قابل توجه دانشجویان کلیه مقاطع فیزیک:

دانشجویان گرامی  انجام مراحل فارغ التحصیلی در کل ایام هفته توسط گروه انجام می پذیرد.روزهای یکشنبه و سه شنبه پرونده دانشجویان از گروه به آموزش دانشکده ارسال خواهد شد.

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات