06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

امروز

مراحل دفاع

قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه فیزیک:

1- اطمینان از ثبت نمره سمینار در کارنامه کل

2- مراجعه به تحصیلات تکمیلی و ثبت نوبت جهت دفاع

3- مراجعه به استاد راهنما جهت تعیین داوران

4- گرفتن و تایپ فرم پیشنهادیه دفاع از سایت دانشگاه لرستان توسط دانشجو

5- گرفتن امضا از استاد راهنما و داوران و مدیر گروه

6- تنظیم صورتجلسه برگزاری دفاع توسط گروه

7- پرینت کارنامه کل

8- ارسال مدارک تکمیل شده توسط دانشجو به تحصیلات تکمیلی (فرم ایرانداک/پرینت فعالیت پژوهشی)

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات