06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧

امروز

مراحل دفاع از رساله دکتری

مراحل دفاع از رساله دکتری

1- اطمینان از ثبت نمره سمینار در کارنامه کل

2- تایپ و پرینت کلیه فرمها از سایت دانشگاه

3- مراجعه به تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تعیین زمان دفاع

4- مراجعه به استاد راهنما

5- تایپ و پرینت صورتجلسه توسط گروه به اضافه کارنامه کل

6- ارسال مدارک (شامل فرم ایرانداک/پروپوزال/کپی فعالیت پژوهشی/یک نسخه پایان نامه) توسط دانشجو

   دانلود : مراحل_دفاع_دکتری.docx           حجم فایل 13 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات