06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

برنامه سردر کلاسها نیمسال اول 96-95 گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

 

برنامه کلاس 225گروه ریاضی و علوم کامپیوتر(1-96-95)

 

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

         

 

یکشنبه

 

نظریه عملگرها

   

معادلات دیفرانسیل با مشتقات

آنالیز عددی پیشرفته(کاربردی)

 

دوشنبه

 

       

 

 

سه شنبه

 

 

نظریه اندازه و کاربردها

 

فیزیک عمومی (1)(علوم)

معادلات دیفرانسیل با مشتقات

 

چهارشنبه

 

 

احتمال (1)

 

زبانهای برنامه سازی(علوم کامپیوتر)

زبانهای برنامه سازی(علوم کامپیوتر)

 

 

               

 

 

 

 

برنامه کلاس 213گروه ریاضی و علوم کامپیوتر (1-96-95)

 

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

     

بهینه سازی غیر خطی

بهینه سازی غیر خطی

بهینه سازی غیر خطی

( علوم کامپیوتر)

 

یکشنبه

 

نظریه اندازه و کاربردها

مبانی آنالیز ریاضی

 

احتمال (1)

مبانی آنالیز عددی

تحقیق در عملیات پیشرفته 1

دوشنبه

 

جبر خطی عددی

   

مبانی ماتریسها و جبر خطی

مبانی آنالیز عددی

 

سه شنبه

 

مبانی آنالیز ریاضی

ریاضیات عمومی (3)

 

مبانی ماتریسها و جبر خطی

کامپایلر( علوم کامپیوتر)

تحقیق در عملیات پیشرفته 1

چهارشنبه

 

نظریه مقدماتی اعداد

نظریه مقدماتی اعداد

 

 

ریاضیات عمومی (3)

 

 

                 

 

 

 

 

برنامه کلاس 112گروه ریاضی و علوم کامپیوتر (1-96-95)

 

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

هندسه منیفلد 1

هندسه دیفرانسیل موضعی

هندسه دیفرانسیل موضعی

 

اصول سیستمهای عامل( علوم کامپیوتر)

 

 

یکشنبه

 

       

بهینه سازی ترکیباتی(علوم کامپیوتر)

بهینه سازی ترکیباتی(علوم کامپیوتر)

 

دوشنبه

 

توپولوژی جبری مقدماتی

توپولوژی جبری مقدماتی

درس غیر ریاضی (1)

 

جبر

توابع مختلط

توابع مختلط

سه شنبه

 

نظریه عملگرها

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی(علوم کامپیوتر)

 

اصول سیستمهای عامل( علوم کامپیوتر)

 

 

درس غیر ریاضی (1)

 

چهارشنبه

 

اصول سیستمهای عامل( علوم کامپیوتر)

کامپایلر( علوم کامپیوتر)

 

مباحثس در ریاضیات و کاربردها

مباحثس در ریاضیات و کاربردها

جبر

                       

 

 

برنامه کلاس 231گروه ریاضی و علوم کامپیوتر (1-96-95)

 

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

مبانی جبر

مبانی جبر

     

 

یکشنبه

 

 

ریاضیات عمومی (1)(علوم)

 

پروژه کارشناسی ( علوم کامپیوتر)

پروژه کارشناسی ( علوم کامپیوتر)

 

 

دوشنبه

 

 

مبانی ماتریسها و جبر خطی (علوم کامپیوتر)

مبانی ماتریسها و جبر خطی (علوم کامپیوتر)

 

ریاضیات عمومی (1)

فیزیک عمومی (1)

 

سه شنبه

 

 

ریاضیات عمومی (1)(علوم)

 

ریاضیات عمومی (1)

فیزیک عمومی (1)

 

چهارشنبه

 

   

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

برنامه کلاس 229گروه ریاضی و علوم کامپیوتر (1-96-95)

 

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

 

فیزیک عمومی (1)(علوم)

     

 

یکشنبه

 

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی( علوم کامپیوتر)

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 

نظریه گراف و کاربردها(علوم کامپیوتر)

نظریه گراف و کاربردها(علوم کامپیوتر)

 

 

دوشنبه

 

مبانی احتمات(علوم)

مبانی احتمات(علوم)

 

   

 

 

سه شنبه

 

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی( علوم کامپیوتر)

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 

     

 

چهارشنبه

 

   

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

کلاس 224گروه ریاضی و علوم کامپیوتر (1-96-95)

 

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

         

 

یکشنبه

 

جبر پیشرفته

آنالیز حقیقی 1

 

بهینه سازی غیر خطی(علوم کامپیوتر)

 

 

دوشنبه

 

       

 

 

سه شنبه

 

جبر پیشرفته

آنالیز حقیقی 1

   

آنالیز عددی پیشرفته(کاربردی)

 

چهارشنبه

 

   

 

مبانی سیستمهای دینامیکی

مبانی سیستمهای دینامیکی

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاس 217گروه ریاضی و علوم کامپیوتر (1-96-95)

 

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

         

 

یکشنبه

 

   

آزمایشگاه فیزیک عمومی (1)

 

 

 

دوشنبه

 

   

آزمایشگاه فیزیک عمومی (1)(علوم)

 

 

 

سه شنبه

 

 

       

 

چهارشنبه

 

   

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات