06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦

امروز

برنامه نیمسال اول 96-95

 

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر محمد یاراحمدی نیمسال اول 96-95

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

 

 

 

بهینه سازی غیر خطی ک 213

بهینه سازی غیر خطی ک 213

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

مبانی آنالیز عددی ک 213

تحقیق در عملیات پیشرفته 1 ک 213

دوشنبه

 

 

 

 

 

مبانی آنالیز عددی ک 213

تحقیق در عملیات پیشرفته 1 اتاق20-16

سه شنبه

 

 

 

 

 

تحقیق در عملیات پیشرفته 1 ک 213

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات