06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦

امروز

برنامه نیمسال اول 96-95

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر علی بارانی نیمسال اول 96-95

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

هندسه منیفلد 1 ک 112

هندسه دیفرانسیل موضعی ک 112

هندسه دیفرانسیل موضعی ک 112

هندسه منیفلد 2 ک اتاق

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

هندسه منیفلد 1 ک اتاق

 

 

هندسه منیفلد 2 ک اتاق

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات