06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ آذر ١٣٩٦

امروز

برنامه نیمسال اول 96-95

 

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر سید مرتضی میرافضل نیمسال اول 96-95

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

جبرک 112

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

نظریه نمایش گروهها (اتاق)

 

چهارشنبه

 

 

 

 

نظریه نمایش گروهها (اتاق)

جبرک 112

                 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات