06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ آذر ١٣٩٦

امروز

برنامه نیمسال اول 96-95

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر محمود شکوری نیمسال اول 96-95

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

آنالیز ریاضی ک 213

مبانی آنالیز ریاضی ک 213

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

مبانی آنالیز ریاضی ک 213

 

آنالیز ریاضی ک 225

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

مباحثی در ریاضیات و کاربردها ک 112

مباحثی در ریاضیات و کاربردها ک 112

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات