06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ آذر ١٣٩٦

امروز

برنامه نیمسال اول 96-95

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر ناصر عباسی نیمسال اول 96-95

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

 

 

 

 

ریاضی عمومی 2 ک 218

 

ریاضی عمومی 2 ک 218

یکشنبه

 

 

آنالیز تابعی کاربردی ک اتاق

 

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ک 225

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

معادلات دیفرانسیل ک 225

معادلات دیفرانسیل ک 113

معادلات دیفرانسیل ک اتاق

معادلات دیفرانسیل ک اتاق

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات