06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

لیست دروس ارائه شده کارشناسی ارشد نیمسال اول 96-95

 

 

 

دروس پیشنهادی دوره کارشناسی ارشدگروه ریاضی جهت ارائه در نیمسال اول 96-95

 

ردیف

نام درس

کد درس

واحد

کل

عملی

1

آنالیز حقیقی1

1112750

4

 

2

هندسه منیفلد 1

1112752

4

 

3

جبر پیشرفته

1112751

4

 

4

نظریه نمایشی گروهها

1112771

4

 

5

نظریه عملگرها

1112756

4

 

6

آنالیز حقیقی 2

1112753

4

 

7

آنالیز مختلط

1112753

4

 

8

معادلات با مشتقات جزئی 1

1112762

4

 

9

آنالیز عددی پیشرفته

1112738

4

 

10

تحقیق در عملیات پیشرفته

 

4

 

11

پایان نامه کارشناسی ارشد

1112792

 

6

12

سمینار کارشناسی ارشد

1112790

2

 

           

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات