06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧

امروز

لیست ارائه شده دکتری نیمسال اول 96-95

 

دروس پیشنهادی دوره دکتری گروه  ریاضی جهت ارائه در نیمسال اول 96-95

ردیف

نام درس

کد درس

واحد

کل

عملی

1

رساله 1

1112903

6

 

2

رساله2

1112904

6

 

3

رساله 3

1112905

6

 

4

رساله4

1112906

6

 

5

آمادگی آزمون جامع

9010075

 

 

6

آزمون جامع

9010074

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات