06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه کلی هفتگی کلاسها نیمسال اول 96-95

 

برنامه آموزشی گروه ریاضی ( دکترا،  ارشد و کارشناسی ) در نیمسال اول 96-95

 

19- 17

17- 15

15-13

12-10

10-8

روز/ساعت

 

بهینه سازی غیر خطی ک 213 (یاراحمدی) 16-15

 

بهینه سازی غیر خطی ک 213 (یاراحمدی)

آنالیز مختلط ک اتاق ( سوری)

مبانی جبر ک 231 (نظری) 11-10

هندسه دیفرانسیل موضعی  ک 112 ( بارانی)13-10

آنالیز حقیقی 2 ک اتاق (ثامری)

 

 

مبانی جبر ک 231 (نظری)

هندسه منیفلد 1 ک 112 (بارانی)

آنالیز حقیقی 1 گ2 کاربردی ک اتاق(ثامری)

شنبه

 

 

 

جبر ک 224 (میرافضل)

تحقیق درعملیات پیشرفته ک 213

( یاراحمدی)

مبانی آنالیز عددی ک 213 (یاراحمدی)

آنالیز عددی پیشرفته ک 225 (ب غضنفری)

نظریه نمایشی گروهها ک 224 (میرافضل)

احتمال 1 ک 213 (گ آمار)

معادلات با مشتقات جزئی ک 225 ( عباسی)

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ک 229 ( مصلایی)

مبانی آنالیز ریاضی ک 213 ( شکوری )

آنالیز حقیقی 1گ م ک 224 (ا غضنفری)

آنالیز حقیقی 2 ک اتاق (ثامری)

 

جبر پیشرفته ک 224(نظری)

آنالیز حقیقی 1 گ2 کاربردی ک اتاق(ثامری)

نظریه عملگرها ک 225 ( ا غضنفری)

نظریه اندازه ک 213 (شکوری)

یکشنبه

توابع مختلط ک 112( سوری)

فیزیک عمومی 1 ک 231 (گ فیزیک)

مبانی آنالیز عددی ک 213 (یاراحمدی)

توابع مختلط ک 112( سوری)

درس غیر ریاضی 2 ک 229 ( مصلایی) 16-15

 

ریاضی عمومی 1 ک 231 ( بیرانوند)

مبانی ماتریس ها و جبر خطی ک 213 (قاسمی)

جبر ک 112 (میرافضل)

درس غیر ریاضی 2 ک 229 ( مصلایی)

آنالیز مختلط ک اتاق ( سوری)

آنالیز تابعی کاربردیک اتاق (عباسی)

درس غیر ریاضی 1ک 112(ماکنعلی)

نظریه نمایشی گروهها ک اتاق(میرافضل)

جبر خطی عددی ک 213( قاسمی)

توپولوژی جبری مقدماتی ک 112( ا غضنفری) 11-8

هندسه منیفلد 1 ک اتاق کار (بارانی)

 

دو شنبه

 

تحقیق درعملیات پیشرفته ک 213

( یاراحمدی)

درس غیر ریاضی 1ک 112(ماکنعلی) 18-17

 

فیزیک عمومی 1 ک 231 (گ فیزیک)

معادلات با مشتقات جزئی ک 225 ( عباسی) 16-15

درس غیر ریاضی 1ک 112(ماکنعلی)

آنالیز عددی پیشرفته ک 224 (ب غضنفری)

ریاضی عمومی 1 ک 231 ( بیرانوند)

مبانی ماتریس ها و جبر خطی ک 213 (قاسمی)

آنالیز تابعی کاربردیک 224 (عباسی)

 

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ک 229 ( مصلایی)

ریاضی 3 ک 213 ( بیرانوند)

جبر خطی عددی ک 112( قاسمی) 11-10

آنالیز حقیقی 1گ م ک 224 (ا غضنفری)

نظریه اندازه ک 225 (شکوری)

مبانی آنالیز ریاضیک 213 ( شکوری )

جبر پیشرفته ک 224(نظری

نظریه عملگرها ک 112 ( ا غضنفری)

سه شنبه

 

 

مباحثی در ریاضیات ک 112 (شکوری)

مبانی سیستم های دینامیکی ک 224 (ب غضنفری)16-15

ریاضی 3 ک 213 ( بیرانوند)

مباحثی در ریاضیات ک 112 (شکوری)

مبانی سیستم های دینامیکی ک 224 (ب غضنفری)

نظریه مقدماتی اعداد ک 213 (بیرانوند) 11-10

احتمال 1 ک 225 (گ آمار)

نظریه مقدماتی اعداد ک 213 (بیرانوند)

چهار شنبه

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات