06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦

امروز

برنامه نیمسال اول 96-95

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر ابراهیم سوری نیمسال اول 96-95

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

 

 

 

آنالیز مختلط(اتاق)

ریاضیات (2)

محل کشاورزی

 

یکشنبه

 

 

 

 

آنالیز مختلط(اتاق)

 

ریاضی (1)ک 228

دوشنبه

 

ریاضی (1)ک 227

ریاضی (1)ک 213

 

 

توابع مختلط ک112

توابع مختلط ک112

سه شنبه

 

 

 

ریاضیات مهندسی

محل کشاورزی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات