06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦

امروز

برنامه نیمسال اول 96-95

 

 


برنامه هفتگی دکتر اصغر خسروی نیمسال اول 96-95

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

بهینه سازی ترکیباتی ک 112

بهینه سازی ترکیباتی ک 112

دوشنبه

 

 

مبانی ماتریس ها و جبر خطی ک 231

مبانی ماتریس ها و جبر خطی ک 231

 

مبانی ماتریس ها و جبر خطی ک 230

مبانی ماتریس ها و جبر خطی ک 230

 

 

سه شنبه

جبر خطی عددی گروه فیزیک

 

جبر خطی عددی ک 112

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات