06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧

امروز

آمار دانشجویان مشغول به تحصیل سال 1395

 

تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل 95

مقاطع تحصیلی

کارشناسی

 ریاضی  -  کامپیوتر

کارشناسی ارشد

دکتری

مشغول به تحصیل تا 95

154   -      111

94

43

مشغول به تحصیل در پردیس تا 95

 

 

 

پیشنهادیه سال 95

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات