06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

امروز

سرفصل جدید کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی مصوب 95/3/23

 

گرایش آنالیز عددی

تعداد کل واحدها : 32 واحد

1-درس های الزامی گرایش آنالیز عددی (12 واحد)

 

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

آنالیز عددی پیشرفته

4

24 ساعت

1112738

2

آنالیز حقیقی1

4

24 ساعت

1112750

3

روش های عددی در جبر خطی

4

24 ساعت

112705

 

2-جدول درس های تخصصی- اختیاری 12 واحد از دروس زیر

 

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیش­نیاز یا هم­نیاز(ها)

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی

3

آنالیز عددی پیشرفته

24 ساعت

1112910

2

حل عددی معادلات انتگرال

3

آنالیز عددی پیشرفته

24 ساعت

1112911

3

نظریه معادلات انتگرال

3

آنالیز حقیقی

ندارد

1112912

4

حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی

3

آنالیز عددی پیشرفته

24 ساعت

1112913

5

روش عناصر متناهی

3

آنالیز عددی پیشرفته و آنالیز حقیقی

24 ساعت

1112914

6

نظریه تقریب

3

آنالیز عددی پیشرفته و آنالیز حقیقی

ندارد

1112915

7

موجک ها و کاربرد آنها

3

آنالیز حقیقی

ندارد

1112916

8

حل عددی معادلات دیفرانسیل و انتگرال کسری

3

آنالیز عددی پیشرفته

ندارد

1112917

9

حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی

3

آنالیز عددی پیشرفته

ندارد

1112918

10

آنالیز بازه ای

3

روش های عددی در جبر خطی

ندارد

1112919

11

مدلسازی ریاضی

3

-

ندارد

1112920

12

روش های بدون شبکه

3

آنالیز عددی پیشرفته

ندارد

1112921

13

مباحث ویژه در آنالیز عددی

3

اجازه گروه

ندارد

1112922

 

3- پایان نامه 6 واحد شماره درس 1112792

4- سمینار 2 واحد شماره درس 1112790

 

10

 

گرایش بهینه سازی

تعداد کل واحدها 32 واحد

جدول درس های اصلی گرایش بهینه سازی 12 واحد شامل دورس ذیا

 

شماره ردیف

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

بهینه سازی خطی پیشرفته 1

4

ندارد

1112923

2

بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 1

4

ندارد

1112924

3

روش های عددی در جبر خطی

4

24 ساعت

1112705

 

جدول درس­های تخصصی اختیاری 12 واحد از دروس جدول زیر

 

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیش­نیاز یا هم­نیاز(ها)

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

برنامه ریزی پویا

3

-

ندارد

1112925

2

برنامه ریزی صحیح

3

-

ندارد

1112926

3

بهینه سازی ترکیباتی

3

بهینه سازی خطی و مبانی ترکیباتی

ندارد

1112927

4

بهینه سازی تصادفی

3

 

ندارد

1112928

5

بهینه سازی خطی پیشرفته 2

3

بهینه سازی خطی پیشرفته 1

ندارد

1112929

6

بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 2

3

بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 1

ندارد

1112930

7

بهینه سازی خطی نیمه نامتناهی

3

-

ندارد

1112931

8

بهینه سازی چند هدفه

3

-

ندارد

1112932

9

بهینه سازی شبکه ای

3

-

ندارد

1112933

10

بهینه سازی ناهموار

3

-

ندارد

1112934

11

بهینه سازی و شبکه های عصبی

3

-

ندارد

1112935

12

بهینه سازی محدب

3

-

ندارد

1112936

13

حساب تغییرات و کنترل بهینه

3

-

ندارد

1112937

14

روش های نقطه درونی

3

-

ندارد

1112938

15

شبیه سازی پیشرفته

3

-

ندارد

1112939

16

کنترل بهینه تصادفی

3

-

ندارد

1112940

17

کنترل خطی و غیر خطی

3

-

ندارد

1112941

18

مدل سازی ریاضی

3

-

ندارد

1112942

19

نظریه بازی و کاربردها

3

-

ندارد

1112943

20

نظریه مکان یابی

3

-

ندارد

1112944

21

مباحث ویژه در بهینه سازی

3

اجازه گروه

24 ساعت

1112945

 

3- پایان نامه 6 واحد شماره درس 1112792

4- سمینار 2 واحد شماره درس 1112790

 

33

 

گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های  دینامیکی

کل واحدها 32 واحد

*درس های اصلی زمینه تخصصی معادلات دیفرانسیل عادی 12 واحد                 

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیش­نیاز یا هم­نیاز(ها)

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

معادلات دیفرانسیل عادی 1

4

-

ندارد

1112947

2

معادلات دیفرانسیل پاره ای 1

4

-

ندارد

1112948

3

آنالیز حقیقی 1

4

-

24 ساعت

1112750

 

1*درس های اصلی زمینه تخصصی معادلات دیفرانسیل پاره ای12 واحد        

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیش­نیاز یا هم­نیاز(ها)

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

معادلات دیفرانسیل پاره ای1

4

-

ندارد

1112949

2

معادلات دیفرانسیل عادی 1

4

-

ندارد

1112950

3

آنالیز حقیقی 1

4

-

24 ساعت

1112750

 

2* درس های اصلی زمینه تخصصی دستگاه های دینامیکی 12 واحد

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

پیش­نیاز یا هم­نیاز(ها)

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

دستگاه های دینامیکی 1

4

-

ندارد

1112765

2

معادلات دیفرانسیل پاره ای 1

4

-

ندارد

1112951

3

آنالیز حقیقی 1

4

-

24 ساعت

1112750

 

جدول شماره 2 : جدول دروس تخصصی انتخابی

شماره درس

نام درس

نام درس لاتین

تعداد واحد

پیش­نیاز یا هم­نیاز(ها)

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

معادلات دیفرانسیل عادی 2

Ordinary Differential Equalion2

3

معادلات دیفرانسیل عادی 1

ندارد

1112952

2

معادلات دیفرانسیل پاره ای 2

Partial Differential Equalion2

3

معادلات دیفرانسیل پاره ای 1

ندارد

1112953

3

دستگاه­های دینامیکی گسسته 1

Discrete Dynamical Systemsl

3

مبانی سیستم های دینامیکی (کارشناسی)

ندارد

1112954

4

نظریه انفراد1

Singularity Theory 1

3

نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل(کارشناسی)

ندارد

1112955

5

دستگاه­های دینامیکی 2

Dynnmical systems2

3

دستگاه­های دینامیکی 1

ندارد

1112956

6

روش های تغییراتی در معادلات دیفرانسیل

Variational Methods in differential equations

3

معادلات دیفرانسیل پاره ای 1

ندارد

1112957

-         دانشجو باید دست کم یک درس از میان دروس جدول فوق انتخاب نماید.

96

 

 

جدول شماره 3 : درس های تخصصی اختیاری (زمینه تخصصی معادلات دیفرانسیل عادی)

 

شماره درس

نام درس

نام درس لاتین

تعداد واحد

پیش­نیاز یا هم­نیاز(ها)

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

نظریه اشتورم و لیوویل

Sturm Liouville Theory

3

معادلات دیفرانسیل عادی 1

ندارد

1112958

2

معادلات انتگرال

Integral Equations

3

معادلات دیفرانسیل عادی 1

24 ساعت

1112959

3

آنالیز مجانبی

Asymptotics Analysis

3

توابع مختلط و معادلات دیفرانسیل عادی 1

24 ساعت

1112960

4

حساب تغییرات

Calculus of Variations

3

 

ندارد

1112961

5

دستگاه های دینامیکی با بعد نامتناهی

Infinite dimensional Dynamical systems

3

معادلات دیفرانسیل عادی 1

ندارد

1112962

6

معادلات دیفرانسیل کسری

Fractional differential equations

3

توابع مختلط(کارشناسی)

ندارد

1112963

7

معادلات دیفرانسیل تأخیری

Delay differential equations

3

دستگاه های دینامیکی 1

ندارد

1112964

8

ابزارهای اساسی در معادلات دیفرانسیل

Basic tools in differential equations

3

آنالیز حقیقی 1

ندارد

1112965

9

مباحث ویژه در معدلات دیفرانسیل عادی

Special Topics in ODE

3

اجازه گروه

24 ساعت

1112966

 

 

97

 

جدول شماره 4 : درس های تخصصی اختیاری (زمینه تخصصی معادلات دیفرانسیل پاره ای)

 

شماره درس

نام درس

نام درس لاتین

تعداد واحد

پیش­نیاز یا هم­نیاز(ها)

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

معادلات بیضوی

Elliptic equations

3

معادلات دیفرانسیل پاره ای1

ندارد

1112967

2

کاربردهای گروه لی در معادلات دیفرانسیل

Applications of Liegroup in differential equation

3

معادلات دیفرانسیل پاره ای1

ندارد

1112968

3

معادلات تحولی و نیم گروه ها

Semi-groups and evolution equations

3

معادلات دیفرانسیل پاره ای1

ندارد

1112969

4

مسائل وارون

Inverse Problcms

3

معادلات دیفرانسیل پاره ای1

ندارد

1112970

5

معادلات هذلولوی

Hyperbolic Functions

3

معادلات دیفرانسیل پاره ای1

24 ساعت

1112971

6

ریاضیات زیستی

Mathematical Biology

3

دستگاه های دینامیکی 1

ندارد

1112972

7

نظریه کنترل

Control Theory

3

دستگاه های دینامیکی 1

ندارد

1112973

8

ریاضی فیزیک 1

Mathematical Physicsl

3

آنالیز حقیقی 1

24 ساعت

1112974

9

ریاضی فیزیک 2

Mathematical Physics2

3

آنالیز حقیقی 1

24 ساعت

1112975

10

مباحثی ویژه در معادلات دیفرانسیل پاره ای

Special TOPICS IN PDE

3

اجازه گروه

24 ساعت

1112976

 

 

98

 

جدول شماره 5 : درس های تخصصی اختیاری (زمینه تخصصی دستگاههای دینامیکی)

 

شماره درس

نام درس

نام درس لاتین

تعداد واحد

پیش­نیاز یا هم­نیاز(ها)

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

1

نظریه ارگودیک

Ergodic Theory

3

آنالیز حقیقی 1

ندارد

1112977

2

دینامیک مختلط

Complex Dynamics

3

توابع مختلط (کارشناسی) با اجازه استاد

ندارد

1112978

3

نظریه سیکل های حدی

Theory of limit Cycles

3

دستگاه های دینامیکی 1

ندارد

1112979

4

نظریه سیستم های کند- تندوسیکل های کاتارد در صفحه

Slow- Fast Systems and Canard Cycles in Plane

3

دستگاه های دینامیکی 1

ندارد

1112980

5

انشعاب در سیستم های هامیلتونی

Bifurcations in Hamiltonian systems

3

دستگاه های دینامیکی 1

ندارد

1112981

6

نظریه معدل گیری و فرم های نرمال

Averaging and Normal form Theory

3

دستگاه های دینامیکی 1

ندارد

1112982

7

روش های محاسباتی در دستگاه های دینامیکی

Computational methods in Dynamical Systems

3

دستگاه های دینامیکی 1

ندارد

1112983

8

نظریه انفرادی 2

Singularity theory 2

3

نظریه انفراد 1

ندارد

1112984

9

دینامیک هم پایا

Equivariant Dynamics

3

نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل (کارشناسی) و مبانی جبر (کارشناسی)

ندارد

1112985

10

مباحث ویژه در دستگاه های دینامیکی

Spccial Topics in Dynamical Systems

3

اجازه گروه

 

1112986

 

-         دانشجو موظف است دست کم یک درس از مجموعه درس های جداول شماره 3،4 و 5 را اختیار کند.

تبصره : دانشجو باید با نظر گروه حداکثر یک درس از درس های کارشناسی ارشد مرتبط خارج از جداول 2 الی 5 را اختیار کند.

-         همه گرایش ها می بایست 12 واحد از جدول دروس ( تخصصی انتخابی) انتخاب نمایند.

-         پایان نامه 6 واحد شماره درس .............................

-         سمینار 2 واحد شماره درس .............................

 

99

گرایش ریاضی مالی

تعداد کل واحدها: 32 واحد

1-درس های اصلی گرایش ریاضی مالی (12 واحد)

کد

درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

جمع

نظری

عملی

1

ریاضی مالی 1

4

48

48

 

نظریه اندازه و احتمال و همنیاز با حسابان تصادفی

24 ساعت

1112987

2

حسابان تصادفی در مالی

4

48

48

 

نظریه اندازه و احتمال

24 ساعت

1112988

3

معادلات دیفرانسیل تصادفی در بارارهای مالی

4

48

48

 

-

-

1112989

 

جدول 2: دروس اختیاری کارشناسی ارشد گرایش ریاضی مالی (12 واحد) از دروس زیر

کد

درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

جمع

نظری

عملی

1

ریاضی مالی 2

3

48

48

 

-

24 ساعت

1112990

2

روشهای عددی در ریاضی مالی

3

48

48

 

-

24 ساعت

1112991

3

نیم مارتینگل ها در بازارهای مالی

3

48

48

 

-

 

1112992

4

حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی در بازارهای مالی

3

48

48

 

-

 

1112993

5

معادلات دیفرانسیل پاره ای در ریاضی مالی

3

48

48

 

نظریه اندازه و احتمال

 

1112994

6

روشهای مونت کارلو برای مالی

3

48

48

 

-

 

1112995

7

روشهای آماری برای مالی

3

48

48

 

-

 

1112996

8

ارزیابی و مدیریت ریسک

3

48

48

 

-

 

1112997

9

نظریه سبدمالی تصادفی

3

48

48

 

-

 

1112998

10

سری های زمانی مالی

3

48

48

 

-

 

1112999

11

مهندسی مالی

3

48

48

 

-

24 ساعت

11121000

12

حسابان ملیون و کاربردهای آن در مالی

3

48

48

 

-

24 ساعت

11121001

13

فرآیندهای لوی در ریاضی مالی

3

48

48

 

-

24 ساعت

11121002

14

ریسک عملیاتی

3

48

48

 

-

24 ساعت

11121003

15

ریاضیات سرمایه گذاری

3

48

48

 

-

24 ساعت

11121004

16

تحلیل داده های با ابعاد بالا

3

48

48

 

-

24 ساعت

11121005

17

کنترل بهینه در ریاضی مالی

3

48

48

 

درس حسابان تصادفی در مالی

24 ساعت

11121006

18

مباحث ویژه در ریاضی مالی

3

48

48

 

اجازه گروه

24 ساعت

11121007

 

3- پایان نامه  6 واحد شماره درسی1112792

4- سمینار 2 واحد شماره درسی1112790

144

 

 

 

جدول 1: درس های اصلی گرایش رمز و کد

کددرس

نام درس

تعداد واحد

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

101

الگوریتم و محاسبه

2

 

 

102

نظریه اطلاع و کاربرد

2

 

 

 

جدول 2: دروس الزامی- انتخابی زمینه تخصصی رمز

کددرس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

جمع

نظری

عملی

*201

رمزنگاری (1)

3

48

48

 

101و102

 

 

202

رمزنگاری (2)

3

48

48

 

201

 

 

203

امنیت شبکه

3

48

48

 

201

 

 

204

روش های آماری در رمزنگاری

3

48

48

 

201

 

 

205

پنهان سازی اطلاعات

3

48

48

 

101 و102

 

 

206

امنیت پایگاه داده

3

48

48

 

201

 

 

207

نظریه اعداد محاسباتی

3

48

48

 

201

 

 

208

پروتکل های رمزنگاری

3

48

48

 

201

 

 

209

روش های صوری در رمزنگاری

3

48

48

 

201

 

 

210

مباحث ویژه در رمزنگاری

3

48

48

 

اجازه گروه

 

 

·         گذراندن درس 201 از این جدول برای دانشجویان زمینه تخصصی رمز الزامی است.

 

 

جدول 3: دروس الزامی انتخابی زمینه تخصصی کد

کددرس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز یا هم نیاز

تعداد واحد حل تمرین

شماره دروس

جمع

نظری

عملی

*301

کدگذاری (1)

3

48

48

 

101 و 102

 

 

302

کدگذاری (2)

3

48

48

 

301

 

 

303

کدگذاری شبکه

3

48

48

 

301

 

 

304

الگوریتم های کد گشایی تکراری

3

48

48

 

302

 

 

305

کدگذاری فضا- زمان

3

48

48

 

301

 

 

306

کدگذاری منبع

3

48

48

 

101

 

 

307

نظریه اطلاع و کدگذاری کوانتومی

3

48

48

 

301

 

 

308

کدهای حلقه مبنا

3

48

48

 

301

 

 

309

کد شبکه خطی تصحیح کننده خطا

3

48

48

 

303

 

 

310

مباحث ویژه در کد گذاری

3

48

48

 

اجازه گروه

 

 

·         گذراندن درس 301 از این جدول برای دانشجویان زمینه تخصصی کد الزامی است.

 

64

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات