06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

امروز

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

 

انتخاب واحد

11/11/95 لغایت 15/11/95

شروع کلاس ها

16/11/95

ترمیم( حذف و اضافه)

19/11/95 لغایت 20/11/95

حذف اضطراری

30/11/95 لغایت 6/3/96

پایان کلاس ها

18/3/96

امتحانات

20/3/96 لغایت 7/4/96

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات