06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧

امروز

کارشناسان گروه

کارشناسان گروه ریاضی و علوم کامپیوتر


1- خانم فریبا  حسنوند کارشناس دوره های کارشناسی                                       2- آقای نجم الدین سمیعی             

الف) ریاضی و کاربردها                                                                                       کارشناس تحصیلات تکمیلی

ب) علوم کامپیوتر                                                                                              الف) ریاضیات و کاربردها

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات