06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

امروز

رشته های آموزشی دوره دکتری

مقطع

 

دکتری ph.D

رشته ها ی اصلی موجود تا

سال 94

ریاضی محض آنالیز

ریاضی محض جبر

ریاضی کاربردی

 

 

زیر شاخه های موجود تا

سال 1394

 

ریاضی محض ( گرایش هندسه)

ریاضی محض ( جبر خطی)

ریاضی محض ( معادلات دیفرانسیل)

ریاضی محض( آنالیز تابعی کاربردی)

ریاضی جبر گرایش حلقه و مدول

ریاضی جبر گرتایش جبر جابجایی وهمولوژی

ریاضی محض ( جبر گراف ترکیبات و گروه)

ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی)

ریاضی کاربردی ( تحقیق در عملیات)

ریاضی کاربردی ( کنترل بهین)

ریاضی کاربردی (جبر خطی عددی)

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات