06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨

امروز

رشته های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

مقطع

 

کارشناسی ارشد

رشته ها ی اصلی موجود تا سال 94

ریاضی محض( گرایش آنالیز)

ریاضی محض ( گرایش جبر)

ریاضی کاربردی

 

 

زیر شاخه های موجود تا سال 1394

 

ریاضی محض ( گرایش هندسه)

ریاضی محض ( جبر خطی)

ریاضی محض ( معادلات دیفرانسیل)

ریاضی محض ( آنالیز تابعی)

ریاضی محض ( جبر گرایش حلقه  و مدول)

ریاضی محض ( جبر گرایش جبر جابجایی و همولوژی)

ریاضی محض ( جبر گراف ترکیبات و گروه)

ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی)

ریاضی کاربردی ( تحقیق در عملیات)

ریاضی کاربردی ( کنترل بهین)

ریاضی کاربردی (جبر خطی عددی)

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات