06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

امروز

رشته های مقطع کارشناسی

مقطع

 

کارشناسی

رشته ها ی اصلی موجود تا سال 94

 

 

 

1-    ریاضی محض

2-    ریاضی کاربردی

3-    ریاضیات و کاربردها

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات