06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

امروز

لیست دروس درخواستی نیمسال اول 96-95 (ریاضی)

لیست دروس ریاضی ارائه شده در دانشکده علوم پایه در نیمسال اول 96-95 به تفکیک گروههای آموزشی با مدرسین این دروس

گروه آموزشی

نام درس

استاد

روز و ساعت کلاسها

کلاس

 

فیزیک

ریاضی 1

آقای چایچی

 

گروه فیزیک

 

شیمی

ریاضی 1

آقای چایچی

یکشنبه 15-13 و سه شنبه 15-13

گروه شیمی

مبانی کامپیوتر

آقای مصلایی

دوشنبه 12-10

مرکز کامپیوتر

 

زمین شناسی

ریاضی 1

دکتر سوری

یکشنبه 18-15

گروه زمین

مبانی کامپیوتر

آقای مصلایی

دوشنبه 10-8

مرکز کامپیوتر

زیست گیاهی

ریاضی 1

دکتر سوری

دوشنبه 10-8

گروه زیست

زیست جانوری

ریاضی 1

دکتر سوری

دوشنبه12-10

گروه زیست

 

 

آمار

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

آقای مصلایی

یکشنبه 10-8 و سه شنبه 10-8

مرکز کامپیوتر

مبانی ماتریس و جبر خطی

آقای خسروی

دوشنبه 16-13

گروه آمار

ریاضی عمومی 2

آقای چایچی

گروه آمار

گروه آمار

ریاضی عمومی 3

آقای شکوری

گروه آمار

گروه آمار

مبانی آنالیز عددی

دکتر بهمن غضنفری

یکشنبه 15-13 و سه شنبه 15-13

گروه آمار

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات