06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧

امروز

لیست دروس در خواستی از سایر گروه ها نیمسال اول 96-95 (ریاضی)

لیست دروس درخواستی گروه ریاضی و علوم کامپیوتر در دانشکده علوم پایه و عمومی در نیمسال اول 96-95 از سایر گروهها

گروه آموزشی

نام درس

شماره و گروه درسی

ظرفیت

تاریخ و ساعت امتحان

استاد

روز و ساعت کلاسها

 

 

فیزیک

فیزیک عمومی 1

1112148

35

28/10/95 ساعت 10-8

گروه فیزیک

دوشنبه 17-15 ک 231 و سه شنبه 17-15 ک 231

آز فیزیک 1

11122006

 

 

گروه فیزیک

 

فیزیک عمومی 1

1119004

35

28/10/95ساعت 10-8

گروه فیزیک

شنبه 13-10 ک 229

آزفیزیک 1

1119005

 

 

گروه فیزیک

 

 

آمار

احتمال 1

1112034

35

30/10/95  ساعت 10-8

گروه آمار

یکشنبه 15-13 ک 213 و چهارشنبه 12-10 ک 225

مبانی احتمال

1119010

35

25/10/95  ساعت 10-8

گروه آمار

دوشنبه 11-8 ک 229

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات