06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧

امروز

برنامه هشت ترم ریاضی

چارت هشت ترمی ریاضی

 

نيمسال اول

 

نيمسال دوم

 

 

نيمسال سوم

 

نيمسال چهارم

کد درس

نام درس

واحد

 

کد درس

نام درس

واحد

 

 

کد درس

نام درس

واحد

 

کد درس

نام درس

واحد

 

1112109

ریاضیات عمومی( 1)

4

 

1112111

ریاضیات عمومی(2)

4

 

 

1112114

ریاضیات عمومی(3) 

4

 

1112014

آنالیز ریاضی

3

 

1112188

مبانی کامپیوتر و برنامه  سازی

3

 

1112201

معادلات دیفرانسیل

4

 

 

1112160

مبانی آنالیز ریاضی

3

 

1112170

مبانی ترکیبات

3

 

1112148

فیزیک عمومی (1)

4

 

1112182

مبانی علوم ریاضی

3

 

 

1112190

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

3

 

1112174

مبانی جبر

3

1112080

جبر خطی عددی

3

9010760

فارسی عمومی

3

 

1112164

مبانی احتمال

3

 

 

1112162

مبانی آنالیز عددی

3

 

9010769

اندیشه اسلامی (2)

2

 

1112006

آز فیزیک (1)

1

 

9010761

زبان عمومی

3

 

 

1112034

احتمال (1)

3

 

9010782

تفسیر موضوعی قرآن

2

9010755

تربیت بدنی (1)

1

9010768

اندیشه اسلامی (1)

2

 

9010758

تربیت بدنی (2)

1

جمع واحدها

16

جمع واحدها

17

 

 

جمع واحدها

18

 

جمع واحدها

17

 

 

 

 

 

 

 

نيمسال پنجم

 

 

نيمسال ششم

 

نيمسال هفتم

 

نیمسال هشتم

 

کددرس

نام درس

واحد

 

کد درس

نام درس

واحد

 

کد درس

نام درس

واحد

 

کد درس

نام درس

واحد

 

1112191

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

3

 

1112072

توپولوژی عمومی

3

 

 

1112093

درس غیرریاضی 2

3

1112069

توپولوژی جبری مقدماتی

3

1112203

معادلات با مشتقات جزئی

3

 

1112088

حل عددی معادلات دیفرانسیل

3

 

 

1112231

هندسه دیفرانسیل موضعی

3

 

1112024

آنالیز عددی

3

1112074

جبر

3

1112122

زبان تخصصی

3

1112050

بهینه سازی غیر خطی

3

 

1112054

پروژه کارشناسی

(فقط دانشجویان ترم 7 و 8)

3

1112793

توابع مختلط

3

1112210

نرم افزارهای ریاضی

3

1112181

مبانی سیستم های دینامیکی

3

1112216

نظریه حلقه و مدول

3

9010776

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

9010780

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

1112225

نظریه مقدماتی اعداد

3

1112215

نظریه اندازه و کاربردها

3

1112092

درس غیرریاضی 1

3

 

1112047

بهینه سازی خطی

3

 

 

9010774

آ ئین زندگی

2

 

جمع واحدها

15

 

جمع واحدها

17

جمع واحدها

17

جمع واحدها

17

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات