06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

امروز

برنامه هشت ترم ریاضی

نيمسال اول

 

نيمسال دوم

 

 

نيمسال سوم

 

نيمسال چهارم

 

کد درس

نام درس

واحد

 

کد درس

نام درس

واحد

 

 

کد درس

نام درس

واحد

 

کد درس

نام درس

واحد

 

1112109

ریاضیات عمومی( 1)

4

 

1112111

ریاضیات عمومی(2)

4

 

 

1112114

ریاضیات عمومی(3) 

4

 

1112014

آنالیز ریاضی

3

 

1112188

مبانی کامپیوتر و برنامه  سازی

3

 

1112201

معادلات دیفرانسیل

4

 

 

1112160

مبانی آنالیز ریاضی

3

 

1112170

مبانی ترکیبات

3

 

1112148

فیزیک عمومی (1)

4

 

1112182

مبانی علوم ریاضی

3

 

 

1112190

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

3

 

1112174

مبانی جبر

3

 

9010758

تربیت بدنی (2)

1

 

9010760

فارسی عمومی

3

 

1112164

مبانی احتمال

3

 

 

1112162

مبانی آنالیز عددی

3

 

9010769

اندیشه اسلامی (2)

2

 

1112006

آز فیزیک (1)

1

 

9010761

زبان عمومی

3

 

 

1112034

احتمال (1)

3

 

9010782

تفسیر موضوعی قرآن

2

 

9010755

تربیت بدنی (1)

1

9010768

اندیشه اسلامی (1)

2

 

1112099

روشهای آماری

3

 

جمع واحدها

16

جمع واحدها

17

 

 

جمع واحدها

18

 

جمع واحدها

17

 

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات