06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

امروز

لیست دروس مقطع کارشناسی ریاضی

 

 

 

جدول شماره 2: دروس مشترک پایه

جدول (3) : دروس الزامی مشترک ( هسته)

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

1

1112109

ریاضیات عمومی (1)

4

ندارد

1

1112182

مبانی علوم ریاضی

3

ریاضیات عمومی (1)

2

1112111

ریاضیات  عمومی (2)

4

ریاضیات  عمومی (1)

2

1112190

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

3

مبانی علوم ریاضی

3

1112201

معادلات  دیفرانسیل

4

ریاضیات  عمومی (1)

3

1112160

مبانی آنالیز ریاضی

3

ریاضیات عمومی (2)

4

1112188

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

ندارد

4

1112162

مبانی آنالیز عددی

3

ریاضیات عمومی (2)

5

1112114

ریاضیات  عمومی (3)

4

ریاضیات  عمومی (2)

5

1112164

مبانی احتمال

3

ریاضیات عمومی (1)

6

1112148

فیزیک عمومی (1)

4

ندارد

دروس عمومی

7

1112006

آز فیزیک  عمومی  (1)

1

همزمان با فیزیک عمومی (1)

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

8

1112038

اقتصاد مهندسی

3

ندارد

1

9010755

تربیت بدنی 1

1

ندارد

9

1112167

مبانی اقتصاد

3

ندارد

2

9010758

تربیت بدنی 2

1

تربیت بدنی 1

از ردیف 6 تا ردیف13، گذراندن 5 واحد الزامی است و در کل تعداد واحد

3

9010768

اندیشه اسلامی 1

2

ندارد

اخذ شده از جدول شماره 2 حداکثر 24 واحد است که گذراندن  19 واحد آن از ردیف 1 تا 5 الزامی است.

4

9010769

اندیشه اسلامی 2

2

اندیشه اسلامی 1

 

5

9010774

آیین زندگی ( اخلاق کاربردی)

2

ندارد

 

 

6

9010776

انقلاب اسلامی ایران

2

ندارد

 

 

7

9010780

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

ندارد

جدول (4)  :دروس الزامی رشته ریاضیات و کاربردها

8

9010782

تفسیر موضوعی قرآن

2

ندارد

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

9

9010760

فارسی عمومی

3

ندارد

1

1112018

آنالیز ریاضی                     *

3

مبانی آنالیز ریاضی

10

9010761

زبان انگلیسی عمومی

3

ندارد

2

1112170

مبانی ترکیبات

3

مبانی علوم ریاضی

 

جدول (7)  : دروس انتخابی رشته"ریاضیات و کاربردها"

3

1112174

مبانی جبر                        *

3

مبانی علوم ریاضی

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

4

1112080

جبرخطی عددی

3

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

1

1112074

جبر *

3

مبانی جبر

5

1112034

احتمال (1)

3

مبانی احتمال

2

1112225

نظریه مقدماتی اعداد

3

مبانی علوم ریاضی

6

1112203

معادلات با مشتقات جزئی

3

معادلات  دیفرانسیل و آنالیز ریاضی

3

1112088

حل عددی معادلات دیفرانسیل

3

مبانی آنالیز عددی ومعادلات با مشتقات جزئی

7

1112072

توپولوژی عمومی              *

3

مبانی علوم ریاضی

4

1112793

توابع مختلط

3

مبانی آنالیز ریاضی

8

1112181

مبانی سیستم های دینامیکی

3

مبانی آنالیز ریاضی

5

1112215

نظریه اندازه و کاربردها

3

مبانی آنالیز ریاضی

9

1112047

بهینه سازی خطی

3

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

6

1112158

مباحثی در ریاضیات و کاربردها

3

اجازه گروه

10

1112099

روش های آماری

3

احتمال (1)

7

1112041

برنامه سازی پیشرفته

3

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

11

1112194

مبانی هندسه

3

مبانی علوم ریاضی

8

1112228

هندسه جبری مقدماتی

3

مبانی  جبر ، مبانی ماتریس ها و جبر خطی

12

1112191

مبانی منطق و نظریه مجموعه  ها

3

مبانی علوم ریاضی

انتخاب هریک از دروس اخذ نشده از مجموعه دروس الزامی جدول 4 به عنوان درس انتخابی مجاز است.

گذراندن حدافل 15 واحد از جدول فوق الزامی است.

13

1112224

نظریه معادلات دیفرانسیل عادی

3

معادلات  دیفرانسیل

گذراندن حدافل 30 واحد از جدول فوق الزامی است.

 

 

 

 

 

جدول (11)  : دروس اختیاری رشته "ریاضیات و کاربردها"

 

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

1

1112231

هندسه دیفرانسیل موضعی

3

مبانی آنالیز ریاضی

2

1112069

توپولوژی جبری مقدماتی

3

مبانی جبر و توپولوژی عمومی

3

1112216

نظریه حلقه و مدول

3

مبانی جبر

4

1112024

آنالیز عددی

3

مبانی آنالیز عددی

5

1112050

بهینه سازی غیر خطی

3

مبانی آنالیز عددی

6

1112210

نرم افزارهای ریاضی

3

مبانی آنالیز عددی

7

1112122

زبان تخصصی

3

اجازه گروه

8

1112054

پروژه کارشناسی

3

اجازه گروه

9

1112084

جبر بول و علوم کامپیوتر

3

مبانی علوم ریاضی

10

1112152

قضیه های سیلو و نظریه گالوا

3

جبر

11

1112219

نظریه گراف و کاربردها

3

مبانی ترکیبات

12

1112057

تاریخ ریاضیات

3

اجازه گروه

13

1112141

فلسفه علم (ریاضیات )

3

اجازه گروه

14

1112014

آموزش ریاضی

3

اجازه گروه

15

1112092

درس غیر ریاضی(1)

3

اجازه گروه

16

1112093

درس غیر ریاضی(2)

3

اجازه گروه

 

انتخاب هر یک از دروس اخذ نشده از جدول 4یا جدول 7 بعنوان در س اختیاری مجاز است.

و حداقل 24 واحد از جدول شماره 11 الزامی است.

تــــــــــوجــــــــــــــه:

گذراندن حداقل 15 واحد از جدول شماره (7)

وحداقل 30 واحد از جدول شماره (4)

و حداقل 24 واحد از جدول شماره (11)

و حداقل 45 واحد از جداول شماره (11) و (7)

و 6 واحد درس غیر ریاضی الزامی است.

گذراندن دروس ستاره دار در تمام جداول الزامی می باشد.

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات