06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦

امروز

برنامه هشت ترم ریاضی ( ترم زوج)

 

 

برنامه هشت ترم ریاضی ( ترم زوج)

 

 

نيمسال دوم

 

 

 

نيمسال چهارم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

 

 

 

کد درس

نام درس

واحد

 

 

1112111

ریاضیات عمومی(2)

4

 

 

 

1112014

آنالیز ریاضی

3

 

 

1112201

معادلات دیفرانسیل

4

 

 

 

1112170

مبانی ترکیبات

3

 

 

1112182

مبانی علوم ریاضی

3

 

 

 

1112174

مبانی جبر

3

 

9010758

تربیت بدنی (2)

1

 

 

1112164

مبانی احتمال

3

 

 

 

9010769

اندیشه اسلامی (2)

2

 

 

9010761

زبان عمومی

3

 

 

 

9010782

تفسیر موضوعی قرآن

2

 

 

1112099

روشهای آماری

3

 

جمع واحدها

17

 

 

 

جمع واحدها

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نيمسال ششم

 

 

نیمسال هشتم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

 

 

کد درس

نام درس

واحد

 

 

1112072

توپولوژی عمومی

3

 

 

1112069

توپولوژی جبری مقدماتی

3

 

 

1112088

حل عددی معادلات دیفرانسیل

3

 

 

 

1112024

آنالیز عددی

3

 

1112122

زبان تخصصی

3

1112054

پروژه کارشناسی

3

 

1112210

نرم افزارهای ریاضی

3

1112181

مبانی سیستم های دینامیکی

3

 
 

9010780

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

1112215

نظریه اندازه و کاربردها

3

 

 

1112047

بهینه سازی خطی

3

 

 

 

جمع واحدها

15

 

جمع واحدها

17

 

 
                         

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات