06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦

امروز

برنامه هشت ترم ریاضی( ترم فرد)

برنامه هشت ترم ریاضی ( ترم فرد)

 

نيمسال اول

 

 

 

نيمسال سوم

 

کد درس

نام درس

واحد

 

 

 

کد درس

نام درس

واحد

 

1112109

ریاضیات عمومی( 1)

4

 

 

 

1112114

ریاضیات عمومی(3) 

4

 

1112188

مبانی کامپیوتر و برنامه  سازی

3

 

 

 

1112160

مبانی آنالیز ریاضی

3

 

1112148

فیزیک عمومی (1)

4

 

 

 

1112190

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

3

 
 

9010760

فارسی عمومی

3

 

 

 

1112162

مبانی آنالیز عددی

3

 

1112006

آز فیزیک (1)

1

 

 

 

1112034

احتمال (1)

3

 

9010755

تربیت بدنی (1)

1

9010768

اندیشه اسلامی (1)

2

 

جمع واحدها

16

 

 

جمع واحدها

18

 

 

 

 

 

 

 

نيمسال پنجم

 

 

نيمسال هفتم

 

کددرس

نام درس

واحد

 

 

کد درس

نام درس

واحد

 

1112080

جبرخطی عددی

3

 

 

 

1112093

درس غیرریاضی 2

3

 

1112203

معادلات با مشتقات جزئی

3

 

 

 

1112231

هندسه دیفرانسیل موضعی

3

 

1112074

جبر

3

1112050

بهینه سازی غیر خطی

3

 

1112793

توابع مختلط

3

 

1112216

نظریه حلقه و مدول

3

 

9010776

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

1112158

مباحثی در ریاضیات

3

 

1112092

درس غیرریاضی 1

3

 

 

 

9010774

آ ئین زندگی

2

 

جمع واحدها

17

جمع واحدها

17

 
                     

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات