06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٦

امروز

برنامه هشت ترم علوم کامپیوتر (ترم فرد)

برنامه 8 ترمی رشته علوم کامپیوتر(فرد)

نیمسال اول

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119001

ریاضیات عمومی (1)

4

پایه

 

1119014

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

پایه

 

1119010

مبانی احتمال

3

الزامی

(هم نیاز) ریاضیات عمومی (1)

1119004

فیزیک عمومی (1)

4

پایه

 

1119005

آزمایشگاه فیزیک عمومی (1)

1

پایه

(هم نیاز) فیزیک عمومی (1)

910760

فارسی عمومی

3

عمومی

 

نیمسال سوم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119023

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

4

الزامی

(هم نیاز ) برنامه سازی پیشرفته

1119053

اصول سیستمهای کامپیوتری

4

الزامی

(هم نیاز ) برنامه سازی پیشرفته

1119018

مبانی ترکیبات

3

الزامی

مبانی علوم ریاضی

1119021

مبانی نظریه محاسبه

3

الزامی

مبانی علوم ریاضی

9010768

اندیشه اسلامی (1)

2

عمومی

 

9010758

تربیت بدنی (2)

1

عمومی

 

نیمسال پنجم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119056

نظریه گراف و کاربردها

3

اختیاری

مبانی ترکیبات

1119032

مباحثی در علوم کامپیوتر

3

انتخابی

اجازه گروه

1119024

اصول سیستمهای عامل

4

الزامی

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

1119025

جبر خطی عددی

3

الزامی

مبانی آنالیز عددی

1119016

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

3

الزامی

مبانی علومریاضی

9010776

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

عمومی

 

نیمسال هفتم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119028

بهینه سازی غیر خطی

3

اختیاری

( بسته به نوع درس)

1119036

بهینه سازی ترکیباتی

3

اختیاری

اجازه گروه

1119058

داده کاوی

3

اختیاری

اجازه گروه

1119003

ریاضیات عمومی (3)

4

پایه

ریاضیات عمومی (2)

1119030

کامپایلر

3

انتخابی

مبانی نظریه محاسبه

9010774

آئین زندگی

2

عمومی

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات