06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠١ آذر ١٣٩٦

امروز

برنامه هشت ترم علوم کامپیوتر( ترم زوج)

 

برنامه 8 ترمی رشته علوم کامپیوتر( ذوج)

نیمسال دوم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119002

ریاضیات عمومی (2)

4

پایه

ریاضیات عمومی (1)

1119022

برنامه سازی پیشرفته

3

الزامی

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

1119017

معادلات دیفرانسیل

4

پایه

ریاضیات عمومی (1)

1119052

مبانی علوم ریاضی

3

الزامی

ریاضیات عمومی (1)

9010755

تربیت بدنی (1)

1

عمومی

 

9010761

زبان عمومی

3

عمومی

 

نیمسال چهارم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119020

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

3

الزامی

مبانی علوم ریاضی

1119054

طراحی و تحلیل الگوریتم ها

3

انتخابی

مبانی ترکیبات و مبانی نظریه محاسبه

1119031

پایگاه داده ها

3

انتخابی

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

1119049

درس اختیاری غیر علوم کامپیوتر(1)

3

اختیاری

( بسته به درس ) اجازه گروه

1119009

مبانی آنالیز عددی

3

الزامی

ریاضیات عمومی (2)

9010782

تفسیر موضوعی قرآن

2

عمومی

 

9010769

اندیشه اسلامی (2)

2

عمومی

اندیشه اسلامی (1)

نیمسال ششم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119038

نرم افزار های ریاضی

3

اختیاری

( بسته به نوع درس)

1119043

بکه های کامپیوتری

3

اختیاری

( بسته به نوع درس)

1119050

درس غیر کامپیوتر (2)

3

اختیاری

اجازه گروه

1119008

مبانی آنالیز ریاضی

3

الزامی

ریاضیات عمومی (2)

1119026

بهینه سازی خطی

3

انتخابی

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

9010780

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

عمومی

 

نیمسال هشتم

 

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

1119015

مبانی جبر

3

الزامی

مبانی علوم ریاضی

1119040

زبانهای برنامه سازی

3

اختیاری

 

1119048

پروژه کارشناسی

3

اختیاری

اجازه گروه

9010784

دانش خانواده و جمعیت

2

عمومی

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات