06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨

امروز

اعضاء هیئت علمی

عابدین زبردستی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
محسن عادلی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
علیرضا غیاثوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
عبدالله یاری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
زینب بیگلری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
همایون بهرامی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
عباس دادخواه تهرانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
نیلوفر درستی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
بهروز رضایی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
ناهید سرلک دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
بابک سمیعی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی
حمیدرضا شاملویی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
رضا صادقی سرابی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی
سعید فرهادی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
علی کاکا نژادی فرد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
یعقوب منصورپناه دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی
ابراهیم مهدی پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
سید پیمان هاشمی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
علیرضا قلی پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
کمال علیزاده دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی
رضا آزادبخت دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات