06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦

امروز

تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95

انتخاب واحد 95/11/11  لغایت 95/11/15

شروع کلاسها 95/11/16

حذف و اضافه 95/11/19 لغایت 95/11/20

حذف اضطراری 95/11/30 لغایت 96/3/6

پایان کلاسها 96/3/18 

امتحانات 96/3/20 لغایت 96/4/7

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات